Game Changer

תנאי שימוש

כללי
גולש יקר, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן בעיון לפני גישה ושימוש באתר זה. מטרתם, להבהיר לגולש את המדיניות הנהוגה באתר לרבות לתאר אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו.

בעצם הגישה לאתר, או השימוש בו, הגולש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא מסכים להם, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, ומובהר כי אלו יחייבו אותו. אם הגולש אינו מעוניין כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחייבו אותו, אזי הוא אינו רשאי לגלוש באתר.


אנו רשאים לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש של הגולש באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתו לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות לאחר ששונו.


האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.


השימוש באתר זה הינו על אחריות הגולש בלבד. האתר ובכלל זה התכנים וכל המוצג בו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת. על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של התוכן המוצג באתר, יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים. מובהר כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיות ודרישות הגולש, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים.


מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואין אנו אחראים להפרה של זכויות צדדים שלישיים. כמו כן אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

 

דיוור והודעות
עם אישור קבלת ניוזלטר ו/או דיוורים אחרים, יחשב הגולש כמי שמעוניין לקבל הודעות, עדכונים ודברי פרסומת (להלן: "התכנים") מצד אתר Hunt Investment Group ו/או מפרסמים אחרים באתר וכמאשר את תנאי השימוש של האתר. התכנים ימסרו על ידי דיוור ישיר באמצעים השונים לרבות אך לא רק, הודעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, MMS, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי עכשווית או עתידית. הגולש מסכים ומאשר כי ידוע לו כלל הפרטים שנמסרו על ידו ישמשו את האתר ו/או מי מטעמו, לרבות את המפרסמים, לצורך דיוור התכנים אל המשתמש.


בנוסף לאמור לעיל, גולשים אשר ימסרו פרטיהם למוקד שירות הלקוחות של האתר או לאחד מנציגיו או ימלאו את פרטיהם בהודעה או בלינק שישלחו, ויאשרו קבלת תכנים, יהיו זכאים לקבל עדכונים לפי תכנית זו. עדכונים כאמור יכול שימסרו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הודעות טקסט (ככל שאלו נמסרו על ידי הגולש).


לגולש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מרשימת הדיוור מכל סיבה שהיא, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור או ע"י שליחת מייל לכתובת [email protected]‏ תחת הכותרת "בקשת הסרה מרשימת דיוור" ובתוכן ההודעה לציין את פרטי ההתקשרות שמסר במסגרת ההרשמה לשירות הדיוור. לחילופין יכול הגולש למחוק את עצמו בלחיצה על כפתור "הסר" הנמצא בכל דיוור. יובהר כי היעדר המילה "פרסומת" ו/או "פרסומות" מכותרות הדיוורים באמצעי התקשורת השונים לא תהווה עילה לתביעה במסגרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008. לגולש לא תהא כל טענה כלפי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או מפרסמים אחרים באתר, בקשר לקבלת דיוורים כאמור. האתר ו/או מפעיליו אינם אחראיים ביחס למשלוח דיוורים על ידי מפרסמים אחרים ולא ישאו באחריות נזיקית העלולה להיגרם מכך. יודגש כי הגולש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או מפעיליו ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.

מאגר מידע
במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי עם הקלדת פרטיו כאמור, הוא נותן את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 אשר מטרתו דיוור ישיר ומסירה לצדדים שלישיים. יובהר כי לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו. הגולש זכאי לדרוש בכתב, להימחק ממאגר המידע ע"י שליחת מייל לכתובת [email protected]‏ תחת הכותרת "בקשת הסרה ממאגר המידע", אולם יובהר כי יתכן ושירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים לגולש אשר לא העביר מידע

שימוש במידע
במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודותיו, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, אמצעי התשלום בהם עשה שימוש ועוד (להלן: "המידע"(. בעצם גלישתו באתר הגולש מסכים לאיסוף המידע בכפוף להוראות כל דין. מערכת האתר שומרת מקצת מן המידע במאגריה ועושה בו שימוש בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות ו/או לפי הוראות כל דין, הכל לצורך שימוש הגולש בשירותים ובתכנים שונים המוצעים באתר ולצורך:


• שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן אישי.


• פרסום מידע, צריכת שירותים באתר כולל פרסום מודעות באיזורים המוקדשים לכך באופן ייעודי.
• התאמה אישית של מודעות פרסומיות שיוצגו לגולש בעת גלישתו באתר, המותאמות לתחומי העניין הספציפיים של הגולש. מידע זה לרבות פרטים שישאיר הגולש באופן פעיל באתר, יכול וייאסף על ידי מפעילי האתר או על ידי המפרסמים באתר בדרכים שונות לצורך פנייה אישית אל הגולש לצורך פרסום או במקרי הצורך או בהתאם לנדרש על פי כל דין או במקרה ותופר איזו מהוראות תנאי השימוש באתר או מדיניות הפרטיות או כל תנאי אחר המצוין באתר באשר למידע או שירות בו השתמש הגולש או במקרה מחלוקת עם הגולש.


• איסוף מידע כללי או פרטני ואו ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים אולם באופן שלא יזהה את הגולש באופן אישי.


• מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת לעת.
מערכת האתר מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות הגולשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.
במקרה שבו מפעיל האתר ימכור ו/או יעביר חלק או כל מעסקיו ו/או נכסיו לצד שלישי, או אם מפעיל האתר נרכש (באופן חלקי או מלא) על ידי צד שלישי, או אם מפעיל האתר נכנס להליכי כינוס ו/או פירוק, הוא יהיה רשאי להעביר את המידע ו/או המידע הסטטיסטי לצד שלישי, ללא צורך בקבלת האישור של המשתמשים, כולם או חלקם.


מפעיל האתר רשאי למסור מידע על המשתמשים לצדדים שלישיים הנותנים שירותים למפעיל האתר, וזאת לצורך מתן השירותים למשתמשי האתר ושיפורם. חלק מאותם גורמים עשויים להיות ממוקמים מחוץ לתחומי מדינת ישראל ועל כן המידע עשוי להיות מועבר אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

עוגיות – Cookies
האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לשם פעילותו, לרבות לצורך איסוף המידע לגבי השימוש של הגולשים באתר, בדיקת זהות משתמשים בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע.


עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הגולש משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את הגולש באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותו באתר במגוון היבטים רחב. הגולש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לגולש שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך מהגולש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם, בעתיד.


אנו משתמשים בעוגיות גם כדי לייצר רשימות "רימרקטינג" (Remarketing). באמצעות רשימות הרימרקטינג עשויים גולשים באתר לצפות בכתבות תוכן, עמודי נחיתה ובאנרים שיווקיים מותאמים באתרים של צדדים שלישיים.

פרסומות באתר
מערכת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, המערכת מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ואו מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הגולש בהצעות שירות, תכנים, מידע או בפרסומות של האתר או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הגולש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב הגולש. זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי הגולש. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של אתר הידען. אם הגולש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע כזה על ידי גורמים שלישיים אלו לרבות מפרסמים.

חוק הגנת הפרטיות
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.


כמו כן, הגולש רשאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. האתר ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו לצורך פנייה בהצעות מסחריות אולם מידע הדרוש לאתר לשם ניהול עסקיו (לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר) יוסיף להישמר על ידי האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל הגולש.

שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות
מפעילי האתר רשאים לערוך, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולשים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.


אנו מכבדים את הפרטיות של גולשי האתר ומדיניות הפרטיות של האתר מסבירה את הזכויות והחובות של גולשי האתר בנוגע למידע אישי שהגולשים מגלים לאתר.


הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הגולש מצהיר בזאת כי הובא לידיעתו כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.

סודיות
בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במדיניות שלנו בנושא פרטיות ולהוראות כל דין, כל תקשורת או חומר שיעביר אלינו הגולש, או יפרסם באתר, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה (להלן: "החומרים"), הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם. האתר ו/או מי מהצדדים הקשורים אליו רשאים להשתמש בחומרים, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתם, גילוים, העברתם, פרסומם, שידורם וכיו"ב. זאת ועוד, האתר והצדדים הקשורים אליו, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל חומר שישלח לאתר מכל סיבה.


העדר אחריות
השימוש של הגולש באתר הוא על אחריותו בלבד. בשום מקרה האתר, מפעיליו ו/או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו וכיו"ב לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה ו/או השימוש באתר ו/או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או הדבקה בוירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים של הגולש.


אין אנו ערבים ואין אנו מתחייבים שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.


מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר וכל צד המעורב ביצירת האתר, הפקתו וכיו"ב, אינו נושא בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך לא רק, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות הגולש באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד, בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. אין האתר ו/או מפעיליו אחראיים, בכל צורה שהיא, במפורש או מכללא, לגבי תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, שירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות גישה לאתר, לרבות בין השאר, אחריות לאיכות, להתאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה ו/או לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

דילוג לתוכן