Game Changer

CASE STUDY | הגדרה ושיפור תהליכים פנים ארגונים למיסוד עבודה שוטפת

קייס סטדי הגדרה ושיפור תהליכים פנים ארגונים למיסוד עבודה שוטפת

רקע על הארגון:

 • חברה מובילה בתחום הפנאי
 • מיקום באזור תל אביב
 • כמות עובדים – 28
 • משך זמן הליווי – 4 חודשים

מטרה עיקרית:

הגדרה ושיפור תהליכים פנים ארגונים למיסוד עבודה שוטפת.

ה – Game changers שלנו:

 • דיוק החזון וערכי הארגון תוך הלימה לתרבות והדנא הארגוני
 • מיקוד האסטרטגיה העסקית ל 3 שנים קדימה כולל ייחודיות והצעת ערך
 • חידוד ודיוק מבנה ארגוני קיים
 • הגדרות תפקיד ואחריות של כלל מנהלים בארגון
 • הגדרת תפקיד חדש – מנהל תפעול ייעודי , גיוס והכשרה
 • בניית תכניות עבודה מחלקתיות ברמה שנתית נגזרת מהאסטרטגיה העסקית
 • דיוק תהליכי ושגרות ניהול במחלקות השונות
 • תכנית גיוס, קליטה ופיתוח עובדים בארגון
 • תכנית שימור ופיתוח עובדים ומנהלים
 • אימוץ תקשורת פתוחה – סיעורי מוחות, ישיבות ממשקים, למידת עמיתים, תחקור הצלחות, מנכ"ל מלווה
 • בניית אקדמיה פנים ארגונית מקצועית
 • עבודה על פי מודלים עסקיים וניהוליים מובילים
 • שיפור סביבת עבודה
 • שיפור שירות פנים ארגוני – ממשקים, זרימה וחלוקת מידע
 • חידוד ועבודה על פי תקציבים מאושרים
 • סבב התייעלות משאבים בכלל הארגון
 • ניהול מוטיבציה
 • פיתוח וגיבוש מנהלים – הקניית כלים ניהוליים וליווי מקצועי, TTT
 • מחוברות ארגונית
 • בניית תכנית רווחה וגיבוש
 • הגדרת מודלי תגמול בחתך ארגוני ורוחבי

תוצרים:

 • מקסום שביעות רצון המשאב האנושי
 • פיתוח עובדים
 • תקשורת פנים ארגונית פתוחה
 • אחידות בתהליכים, שפה אחת
 • עבודה על פי שגרות עבודה סדורים

תוצאות:

תוך פרק זמן של 6 חודשים מתחילת יישום התכנית:

 • גידול של 70% בשביעות רצון העובדים
 • גידול שח 40% בתפוקות העובדים
 • הורדת אחזו הנטישה של עובדים ב 6 חודשים ראשונים בארגון ב 45%
דילוג לתוכן